2011-09-12 - GoGreen utbildar EcoDriving i Värmland - GoGreen utbildar personalen, i 4 kommuner i Värmla...
Fler nyheter
 Sparcoach      

EcoDriving      

Fordonsutredningar      

Ledningsarbete      

Upphandling av      
transporttjänster
      
Sparcoach
Här kommer lite information om Sparcoach. Här finner ni bakgrunden och en beskrivning hur en sparcoach kan arbeta. Hur arbetet sedan läggs upp beror på vad företaget och sparcoachen tillsammans kommer fram till.
 
 
Uppkomsten av sparcoacher
I slutet av nittiotalet utformades i Finland ett sätt att köra optimalt avseende bränsleförbrukning. Framgångarna som följde spred sig till Sverige där Vägverket, Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) och Energimyndigheten spred kunskap och skapade förutsättningar. Konceptet EcoDriving/sparsam körning togs fram för lätta fordon och har sedan dess utvecklats och finns nu även för tunga fordon och arbetsmaskiner. EcoDriving är ett utbildningspaket som lär ut sparsam och ekonomisk körning samtidigt som miljön värnas. Det handlar om teknik, miljö och ekonomi i samverkan.

Inom sparsam körning har fokus legat på utbildningstillfället där den genomsnittliga bensinbesparingen och den direkt relaterade koldioxidbesparingen legat på 13 % för lätta och tunga fordon och mellan 20-30 % för arbetsmaskiner. Tyvärr har det visat sig att utan någon uppföljning av, och motivation hos förarna tenderar de att återgå till sina ursprungliga körstilar. Det är därför svårt att bedöma de långsiktiga effekterna av dessa utbildningar. I utbildningspaketet EcoDriving, tas uppföljning upp som en väsentlig del men många företag har svårt att avsätta tid och resurser för att skapa de rutiner som behövs.

Vägverket Region Norr har därför i samarbete med STR utvecklat och utbildat så kallade sparcoacher för att bistå företag/organisationer att uppnå ett mer långsiktigt arbete med bränslebesparingar. En sparcoach är en konsult som hjälper företag att utveckla rutiner för att följa upp bränsleförbrukningen samt att motivera och engagera förarna att behålla och utveckla sitt sparsamma körsätt. Syftet är att sparcoachen ska fungera som stöd och rådgivare så att förarna inte återgår till sitt gamla invanda körsätt samt att ytterligare förbättringar kan åstadkommas.

Genom kontinuerlig uppföljning, motivation och återkoppling till chaufförerna tas kunskaperna in, bibehålls och utvecklas. Att ändra ett beteende tar tid och kräver engagemang både från ledning och chaufförer. Det gäller att tänka långsiktigt för att få till en varaktig förändring.

Sparcoach = konsultationer avseende besparings,- miljö,- och trafiksäkerhetsåtgärder som syftar till att höja trafiksäkerheten och sänka trafikens miljöpåverkan. PRV

Det finns två typer av sparcoacher, interna och externa. Internsparcoacher är utbildade för att enbart jobba på sin arbetsplats. Externsparcoacherna har för avsikt att jobba med flera företag. I vissa företag tar internsparcoachen hjälp av en extern vid genomförandet av uppdrag.

Som ett led i utvecklandet av sparcoachtjänsten har en förening bildats, Sparcoach ek förening. Föreningen finns som företrädare och samordnare för landets sparcoacher.
 
Vinster
Sparsam körning innebär att föraren kör med framförhållning och på så vis undviker onödiga stopp, motorbromsar och kör på så hög växel som möjligt. Detta reducerar fordonets bränsleförbrukning som direkt leder till sänkta drivmedelskostnader och koldioxidutsläpp. Trafiksäkerheten ökar genom att körningen medför större avstånd till bilen framför och bättre hastighetshållning. Detta minskar även stressen som intensiv trafik kan ge upphov till, olycksrisken minskar och arbetsmiljön förbättras. Sparsam körning bidrar även till ett mindre slitage på motor, bromsar, växellåda och däck, vilket kommer att minska organisationens reparationskostnader.
   
Grunder inför sparcoacharbete

För att sparcoachen skall vara ett attraktivt tillskott i olika företags utveckling, måste genomförandet av uppdraget ske genom att ledning, anställda och sparcoach tillsammans driver frågan framåt.

Produkten sparcoach i kombination med sparsam körning är endast en bricka i spelet och förhoppningsvis kan sparcoachens ansträngningar och företagens utvecklingsvilja bidra till att vi i stort påbörjar en omställning mot ett hållbart samhälle.

Företagets behov måste utgöra grunden för insatsen. Skillnader finns även mellan den lätta och tunga fordonssidan, persontransport och godsfrakt etc. Förutom dessa aspekter måste även företagets journalföring av bränslestatistik, storlek och tidigare miljöarbete vägas in. Dessa parametrars betydelse redovisas kortfattat nedan:

- Bränslestatistik: Samtliga motivationsåtgärder förutsätter mätbara utbildningseffekter och detta kan endast åstadkommas genom en tillförlitlig bränslestatistik. En viktig bit blir därför att, vid behov, hjälpa företaget med bränslestatistik och sedan diskutera lämpliga motivationsåtgärder.

- Storlek på företaget: Företagets storlek kan antas ha betydelse. Oavsett storlek krävs en tillförlitlig statistik. Dock är motivationsåtgärderna i ett en/tvåmansföretag kanske inte lika nödvändiga för att bibehålla körsättet som i det större företaget med många anställda.

- Tidigare miljöarbete: Ett internt miljöarbete utgör grunden för sparcoacharbetet. En fastställd miljöpolicy visar att företagsledningen prioriterar detta område. Detta gäller generellt för alla branscher och verksamheter.

Förutom individuella skillnader som beaktas inom de olika företagen finns även några gemensamma nämnare, som är minst lika viktiga för ett fullgott resultat. Ledningen har ett stort ansvar för en lyckad insats. Förutom att de måste skapa engagemang och samstämmighet kring utbildningsinsatsen måste de även skapa förutsättningar för personalen att använda de erhållna kunskaperna. För ett lyckat resultat krävs att tid avsätts för uppföljning, utvärdering och revidering, så att resultatet kan kvalitetssäkras.
                  

Sparcoachens upplägg
 
Sparcoacharbetet delas in i 4 moment: Uppstart, Förankring och genomförande, Avstämning och Summering

   Moment 1 – Uppstart

         1. Sparcoach information
         Vid den initiala träffen med ledningen skall sparcoachen hålla en mindre information kring
         sparcoach, ekonomi, miljö för att b.l.a. säkra ledningens delaktighet.

         2. Analys
         Sparcoachen skall därefter utreda (bilda sig en uppfattning om) vilken nivå företaget befinner
         sig utifrån utgångspunkterna:
         • verksamhetens omfattning
         • ledningens roll
         • bränslestatistik
         • motivationsåtgärder
         • kunskap om Sparsam körning (ED/HED/WED)
         • internt miljöarbete
         • övrigt

         3. Handlingsplan
         Utifrån företagets förutsättningar upprättas en kombinerad handlings- och tidsplan.

   Moment 2 – Förankring och genomförande
   Vid moment 2 träffar sparcoachen både ledning och förare som grupp. Viktigt att denna träff har
   hög status d.v.s. inte på en fikarast när alla kommer och går. Här redovisning av upplägget och
   diskussioner om bl.a. motivationsåtgärder förs (med utgångspunkt från det som bestämts från
   ledningen). När alla är väl införstådda i projektet utbildas chaufförerna i EcoDriving. Efter utbildning
   följs resultatet upp regelbundet och kommuniceras tillbaka till förarna. Hur detta sker finns bestämt
   i handlingsplanen.

   Moment 3 - Avstämning
   Sparcoachen avstämmer med den upprättade tid- och handlingsplanen och har en utvärdering med
   ledningen där sparcoachen analyserar hur det har gått. Det är viktigt att ledningen innan har fört en
   dialog med förarna för att se vilka erfarenheter de fått hittills. Det är viktigt att både positiva och
   negativa erfarenheter från ledning och förare lyfts fram. Måste något ändras eller fungerar
   uppföljningen som den ska?

   Moment 4 – Summering
   Vid den slutliga träffen redovisas resultatet av arbetet i intjänade kronor och hur belöningen till
   förarna eventuellt har skett/kommer att ske. Den minskade miljöpåverkan i form av
  
utsläppsminskningar redovisas och sammanställs på ett särskilt dokument.
 
 
Diplomering 
Företag som har genomgått utbildning i Sparsam körning och klarat av Sparcoachprogrammet kommer att bli diplomerade under förutsättning att man under 12 månader, med hjälp av sin sparcoach, arbetat strukturerat och målmedvetet med detta samt att man tydligt kan visa en minskad bränsleförbrukning jämfört med före utbildning och program. Med denna diplomering uppfyller man ISO-kraven på ständig förbättring.
  
 
Sparcoach ek förening
                                                                                                                

Sparcoach ek förening finns som samordnare för landets sparcoacher.
Kontakta Charlotta Lundberg 0920-24 38 11, 070-235 20 13 eller maila; charlotta.lundberg@vv.se om du är intresserad av ett samarbete eller vill veta mer om tjänsten. Hemsida:
http://www.sparcoach.se
         ? Tillbaka     Skriv ut